Oud-voorzitter Henk Wouters in het zonnetje gezet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2023 is voormalig voorzitter Henk Wouters benoemd tot Lid van Verdienste. Deze titel is een bijzondere onderscheiding binnen onze vereniging. Niet alleen zijn Leden van Verdienste vrijgesteld van het betalen van contributie, zij treden tevens toe tot een zeer select clubje leden waar de vereniging veel dank aan is verschuldigd. De statuten zeggen er het volgende over:

“Leden van verdienste kunnen zijn personen die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat zij zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt”. – artikel 3.5 Statuten WSV Durgerdam

Henk Wouters, Tom Wegman, Leon Verraes (v.l.n.r.)

Stemmen bleek tijdens de vergadering niet nodig: het bestuursvoorstel om Henk te benoemen tot Lid van Verdienste werd met luid applaus door alle aanwezigen bekrachtigd.

Henk Wouters was 12 jaar voorzitter van Watersportvereniging Durgerdam en werd in 2014 opgevolgd door de huidige voorzitter Roeland Stekelenburg.

Tijdens de vergadering werd Henk toegesproken door bestuurslid Ton Wegman en ontving uit zijn handen een oorkonde. Op de foto richt Henk zijn dankwoord tot de vergadering.

Watersportvereniging Durgerdam heeft daarmee de volgende Leden van Verdienste:

  • Ad Bakker
  • Piet Bouhuijs
  • Lou Faure
  • Arie Honingh
  • Gerrit John
  • Jaap Porsius
  • Henk Wouters